Chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất kinh doanh (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTCngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 
Date 28/12/2005
Ngày hiệu lực

Chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Date 31/12/2002
Ngày hiệu lực

Chuẩn mực số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Date 30/12/2003
Ngày hiệu lực

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 6: Thuê tài sản (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Date 31/12/2002
Ngày hiệu lực

Đang cập nhật ...

Date 31/12/2003
Ngày hiệu lực

Đang cập nhật ...

Date 31/12/2003
Ngày hiệu lực