Hàng hóa bị hỏng có được tính vào chi phí không?

Hàng hóa, vật tư của Doanh nghiệp trong quá trình sử dụng không tránh khỏi việc bị hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn hoặc do thiên tai, dịch bệnh. Vậy xử lý những hàng hóa bị hỏng đó như thế nào là đúng quy định để DN không bị thiệt hại nhiều. Học kế toán thực hành Vina xin hướng dẫn như sau:

Tại điều 4, TT96/2015/TT-BTC có quy định:

b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa  hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

c) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Vậy, đối với hàng hóa bị hỏng do hết hạn sử dụng, quá trình sinh hóa tự nhiên, bạn cần có đầy đủ hồ sơ, và không phải nộp lên cơ quan thuế.

Để tải bộ hồ sơ, bấm vào đây

  • HẠCH TOÁN HÀNG BỊ HỎNG NHƯ THẾ NÀO

Thứ nhất: đối với thuế GTGT

Nếu có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường thì thuế GTGT của hàng hóa bị hỏng được khấu trừ toàn bộ theo khoản 1 điều 14 TT219/2013/TT-BTC.

Thứ hai: đối với chi phí tính thuế TNDN của hàng hóa bị hỏng.

Theo điều 4, TT96/2015/TT-BTC khi Doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ như trên thì phần giá trị hàng hóa bị hỏng cũng sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Khi hạch toán, kế toán lưu ý trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  • Tại thời điểm lập BCTC, DN xác định phần giá trị tổn thất để trích lập dự phòng:
Nợ Tk 632  Mức dự phòng giảm giá vật tư, hàng hóa
Có TK 229(4)  
  • Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, ghi:

 

Nợ TK 229(4) - Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng          

            Có các TK 152, 153, 155, 156.

Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:

Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa

=

Lượng vật tư hàng hóa thực tế tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính

x

Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán 

-

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

 

Kế toán Việt Nam - Nơi đào tạo tư duy kế toán chuyên nghiệp!