Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Date 27/05/2016
Ngày hiệu lực

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy đinh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Date 17/01/2014
Ngày hiệu lực
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
 
Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

Tổng hợp các điểm khác nhau giữa 2 Thông tư: Thông tư 64/2013 và Thông tư 153/2010

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

Thông tư 176/2016/TT-BTC được ban hành ngày 31/10/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 10/2014/TT-BTC. Thời hạn bắt đầu áp dụng thông tư này là ngày 15/12/2016, chi tiết như sau:

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

Thông tư 37/2017/TT-BTC được ban hành ngày 27/04/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về thông báo phát hành hóa đơn tự in, đặt in. Thời hạn bắt đầu áp dụng thông tư này là ngày 12/06/2017, chi tiết như sau:

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/2010 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010​/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

VỀ THẨM QUYỀN KÝ VÀ ĐÓNG DẤU MỘC ĐỎ CỦA HÓA ĐƠN

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

VỀ THẨM QUYỀN KÝ VÀ ĐÓNG DẤU MỘC ĐỎ CỦA HÓA ĐƠN

Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực

Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 
Date 14/05/2010
Ngày hiệu lực