Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài mới nhất

Từ ngày 01/01/2017 thuế môn bài sẽ áp dụng theo NĐ 139/2016/NĐ-CP. Để làm tờ khai thuế môn bài, bạn có thể tải mẫu Tại đây

Để làm tờ khai thuế môn bài, bạn cần nắm được mức đóng thuế môn bài, cụ thể như sau:

BẬC THUẾ

VỐN ĐIỀU LỆ

SỐ TIỀN THUẾ(VNĐ)

MÃ TIỂU MỤC

1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000

2862

2

Dưới 10 tỷ đồng

2.000.000

2863

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm hoạt động

1.000.000

2864

 

Ví dụ: Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Kế toán Việt Nam được thành lập ngày 01/06/2017 với mức vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Lập tờ khai thuế môn bài?

Tờ khai thuế làm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------- 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: Năm.2017

 

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

[05] Mã số thuế: 0106662437

[06] Địa chỉ: Số 6 ngõ 1 đường Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng

[07] Quận/huyện: Cầu Giấy              &n bsp;          [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại:.......................... [10] Fax: ...................................  [11] Email: ...................

[12] Đại lý thuế (nếu có): (Trường hợp DN bạn thuê Đại lý thuế thì điền, nếu không thuê thì thôi không cần điền các thông tin từ 13->20)

[13] Mã số thuế: ................................................................................ ....................................

[14] Địa chỉ: ................................................................................ ..........................................

[15] Quận/huyện: ...................................... [16] Tỉnh/Thà nh phố: ........................................

[17] Điện thoại: .....................................  [18] Fax: ...............  [19] Email: ...........................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ....................... ngày ..............................................................

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu "X" nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

Công ty TNHH Tư vấn Giải Pháp Kế toán Việt Nam

[22]

20.000.000.000

3.000.000

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

..............................................................

.............................................................

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

 3.000.000

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài sẽ là ngày 30/6/2017. Bạn lưu ý nộp để không bị xử phạt nhé.

Kế toán Vina - Nơi đào tạo kế toán uy tín!