Hướng dẫn lên báo cái tài chính buổi 4

Hướng dẫn lên báo cáo tài chính bằng phần mềm kế toán Misa buổi 4, các bạn sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết nhất để có thể lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh sau khóa học kế toán thực hành.