Hướng dẫn lên báo cáo tài chính bằng phần mềm kế toán Misa - Phần II

Trong phần II, Kế toán Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập số dư đầu kỳ DN Thương mại trên phần mềm kế toán Misa.