Hướng dẫn lên báo cáo tài chính buổi 3

Hướng dẫn lên báo cáo tài chính bằng phần mềm kế toán Misa, buổi học kế toán thực hành thứ 3.