Quy chế 5423/QCPH-BHXH-TCT 2014 phối hợp công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tổng cục 

Date 31/12/2014
Ngày hiệu lực

Công văn 4064/BHXH-THU 2014 thay đổi chính sách thu Bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp từ 

Date 17/12/2014
Ngày hiệu lực

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Date 20/11/2014
Ngày hiệu lực

Công văn 4175/BHXH-PC 2014 hướng dẫn 1018/QĐ-BHXH quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bảo 

Date 31/10/2014
Ngày hiệu lực

Quyết định 1018/QĐ-BHXH 2014 sửa đổi quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Date 10/10/2014
Ngày hiệu lực

Quyết định 209/QĐ-BHXH 2014 quyết thủ tục hành chính TCVN ISO 9001:2008 chính sách bảo 

Date 28/02/2014
Ngày hiệu lực

Quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014 Quy định hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Date 03/01/2014
Ngày hiệu lực

Luật bảo hiểm xã hội 2006 71/2006/QH11

Date 29/06/2006
Ngày hiệu lực

Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

Date 01/03/2013
Ngày hiệu lực

Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội

Date 16/11/2013
Ngày hiệu lực

Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Date 12/12/2008
Ngày hiệu lực

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Date 21/11/2012
Ngày hiệu lực

Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Date 25/10/2010
Ngày hiệu lực

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hợp đồng lao động kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất

Date 16/11/2015
Ngày hiệu lực

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương theo Nghị định 

Date 23/06/2015
Ngày hiệu lực