Mẫu tờ khai thuế môn bài mới theo nghị định 139

Mẫu tờ khai thuế môn bài mới theo nghị định 139

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: Năm.........

 

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ................................................................................ .........................

[05] Mã số thuế: ................................................................................ ....................................

[06] Địa chỉ: ................................................................................ ..........................................

[07] Quận/huyện:................................................... [08] Tỉnh/Thành phố: ...........................

[09] Điện thoại:.......................... [10] Fax: ...................................  [11] Email: ...................

[12] Đại lý thuế (nếu có): ................................................................................ ....................

[13] Mã số thuế: ................................................................................ ....................................

[14] Địa chỉ: ................................................................................ ..........................................

[15] Quận/huyện: ...................................... [16] Tỉnh/Thà nh phố: ........................................

[17] Điện thoại: .....................................  [18] Fax: ...............  [19] Email: ...........................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ....................... ngày ..............................................................

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

...............................................................

..............................................................

[22]

 

 

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

..............................................................

.............................................................

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

..........., ngày.......tháng......năm...........
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải mẫu: Lệ phí thuế môn bài