Mức xử phạt do chậm nộp thuế môn bài

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp. Nếu nộp chậm thuế môn bài thì sẽ có những mức xử phát khác nhau tùy vào thời gian nộp chậm.

Mức xử phạt do chậm nộp thuế môn bài

Khi nộp thuế môn bài chậm, Doanh nghiệp bạn sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp luật. Tại điều 9 TT166/2013/TT-BTC quy định về việc chậm nộp tờ khai như sau :

Số ngày chậm nộp

Mưc phạt

Từ 1 – 5 ngày ( có tình tiết giảm nhẹ)

Cảnh cáo

Từ 1- 10 ngày

400.000 đ – 1.000.000 đ

Từ 10- 20 ngày

800.000 đ – 2.000.000 đ

Từ 20- 30 ngày

1.200.000 đ – 3.000.000 đ

Từ 30- 40 ngày

1.600.000 đ – 4.000.000 đ

Trên 40 ngày

2.000.000 đ – 5.000.000 đ

 

Ngoài ra, nếu DN nộp chậm tiền thuế thì sẽ bị phạt chậm nộp theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này (theo khoản 3 điều 3 TT130/2016/TT-BTC)

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Như vậy, nếu DN bạn chậm nộp tiền thuế sau ngày 1/7/2016 thì số tiền chậm nộp sẽ là :

Tiền chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp   x   Số ngày chậm nộp   x 0.03%

Ví dụ: Ngày 20/7/2017 công ty Kế toán Việt Nam mới nộp tiền thuế môn bài (công ty thành lập ngày 1/6/2017 với mức vốn điều lệ là 20 tỷ). Thì mức tiền chậm nộp sẽ được tính như sau:

  • Số tiền thuế chậm nộp: 3.000.000 đ
  • Số ngày chậm nộp (tính từ ngày 1/7/2017 – 20/7/2017 ): 20 ngày
  • Lãi chậm nộp: 0.03%

=> Số tiền thuế chậm nộp: 3.000.000 x 20 x 0.03% = 18.000 đ

 

Kế toán Vina - Nơi đào tạo kế toán uy tín !