Phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng viết tắt là VAT, là thuế tính trên sự gia tăng thêm của hàng hóa phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông cho đến tiêu dùng. Nhưng nhiều doanh nghiệp lại chưa nắm vững về những quy định của loại thuế này, khi nộp chậm thuế giá trị gia tăng thì sẽ có những mức xử phạt khác nhau.

PHẠT CHẬM NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Khi nộp thuế Giá trị gia tăng chậm, Doanh nghiệp bạn sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp luật. Tại điều 9 TT166/2013/TT-BTC quy định về việc chậm nộp tờ khai như sau :

Số ngày chậm nộp

Mưc phạt

Từ 1 – 5 ngày ( có tình tiết giảm nhẹ)

Cảnh cáo

Từ 1- 10 ngày

400.000 đ – 1.000.000 đ

Từ 10- 20 ngày

800.000 đ – 2.000.000 đ

Từ 20- 30 ngày

1.200.000 đ – 3.000.000 đ

Từ 30- 40 ngày

1.600.000 đ – 4.000.000 đ

Trên 40 ngày

2.000.000 đ – 5.000.000 đ

 

Ngoài ra, nếu DN nộp chậm tiền thuế thì sẽ bị phạt chậm nộp theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này (theo khoản 3 điều 3 TT130/2016/TT-BTC)

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Như vậy, nếu DN bạn chậm nộp tiền thuế sau ngày 1/7/2016 thì số tiền chậm nộp sẽ là :

Tiền chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp   x   Số ngày chậm nộp   x 0.03%

Kế toán Việt Nam – Nơi đào tạo tư duy kế toán chuyên nghiệp!