Những điểm mới trong Thông tư 45/2013/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng kể từ năm tài chính 2013

Date
Ngày hiệu lực

Công văn 127/CT-TTHT  V/v thay đổi thời gian trích khấu hao 

Date
Ngày hiệu lực

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Date
Ngày hiệu lực

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Date
Ngày hiệu lực