Theo điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) và điều 2 thông tư 173/2016/TT-BTC quy định về việc khấu trừ đối với hóa đơn trên 20 triệu.

Tại luật thuế số 106/2016/QH13 ( áp dụng từ 1/7/2016 trở đi), 7 đối tượng sau được hoàn thuế GTGT:

   Sắp xếp hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán làm thế nào để nhân viên kế toán dễ tìm kiếm là điều mà ai cũng cần biết. Vậy sắp xếp sao cho khoa học?

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định

Để kê khai thuế GTGT, máy của bạn phải cài đặt phần mềm HTKK mới nhất.

Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ theo tháng – quý trên phần mềm HTKK thuế mới nhất. Doanh nghiệp KHÔNG CÓ PHÁT SINH cũng phải nộp tờ khai này

Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.

Các mặt hàng kinh doanh hiện nay đều chịu một mức thuế quy định, nhưng có một số mặt hàng được pháp luật quy định không phải chịu thuế. Vậy đó là những loại mặt hàng nào?

Những quy định không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT này đều là nội dung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT về kỹ thuật nghiệp vụ. 

Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Theo khoản 3 điều 3 TT119/2014/TT-BTC quy định những Doanh nghiệp thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện kê khai theo phương pháp khấu trừ là: 

Hoá đơn GTGT là chứng từ thể hiện giao dịch mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Thời điểm nào xuất hoá đơn GTGT được coi là hợp lý nhất.

Thuế giá trị gia tăng viết tắt là VAT, là thuế tính trên sự gia tăng thêm của hàng hóa phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông cho đến tiêu dùng. Nhưng nhiều doanh nghiệp lại chưa nắm vững về những quy định của loại thuế này, khi nộp chậm thuế giá trị gia tăng thì sẽ có những mức xử phạt khác nhau.