Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008, và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

 
Date 11/01/2012
Ngày hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ
 
Date 11/01/2012
Ngày hiệu lực

Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Date 29/06/2016
Ngày hiệu lực

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ tài chính

Date 18/04/2017
Ngày hiệu lực

Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ tài chính

Date 06/03/2017
Ngày hiệu lực

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính

Date 20/01/2017
Ngày hiệu lực
Thông tư Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số  219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
 
Date 28/10/2016
Ngày hiệu lực
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.
Date 24/11/2015
Ngày hiệu lực

Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Date 15/06/2015
Ngày hiệu lực

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Date 15/06/2015
Ngày hiệu lực
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008  và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ
 
Date 15/06/2015
Ngày hiệu lực

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng,  hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008  và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Date 15/06/2015
Ngày hiệu lực

VBHN Nghị định 06 (04-04-2017) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thế GTGT

Date 15/06/2015
Ngày hiệu lực

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Date 15/06/2015
Ngày hiệu lực

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Date 15/06/2015
Ngày hiệu lực