Công văn 1232 /CT-TTHT V/v Chi phí được trừ

Date 07/08/2013
Ngày hiệu lực

Công văn 2856/TCT-DNL 2014 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

Date 28/07/2014
Ngày hiệu lực

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH TẠI VIỆT NAM HOẶC CÓ THU NHẬP TẠI VIỆT NAM

Date 06/08/2014
Ngày hiệu lực

Công văn 4280/TCT-CS 2014 giới thiệu nội dung mới của TT 103/2014/TT-BTC thuế nhà thầu

Date 02/10/2014
Ngày hiệu lực

Thông tư 60/2012/TT- BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Date 12/04/2012
Ngày hiệu lực