HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Date 18/06/2014
Ngày hiệu lực

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 130/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SỐ 14/2008/QH12 VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2008/NĐ-CP...

Date 10/02/2011
Ngày hiệu lực

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số    151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Date 22/06/2015
Ngày hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 
Date 26/12/2013
Ngày hiệu lực

Ngày 19 tháng 06 năm 2013, Quốc hội ban hành Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuể TNDN. Chúng tôi xin tóm lược một số nội dung như sau:

Date 19/06/2013
Ngày hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã đượcsửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Date 28/10/2016
Ngày hiệu lực

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản số 30/2004/QH11.

Date 03/06/2008
Ngày hiệu lực

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

 
Date 03/06/2008
Ngày hiệu lực

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Date 03/06/2008
Ngày hiệu lực

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Date 03/06/2008
Ngày hiệu lực

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Date 03/06/2008
Ngày hiệu lực

Sau khi xem xét Tờ trình số 123/TTr-CP ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 561/BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý số 166/BC-UBTVQH13 ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân;

Date 03/06/2008
Ngày hiệu lực

Nghị định 88/2009/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

Date 03/06/2008
Ngày hiệu lực

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 
Date 03/06/2008
Ngày hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH 124/2008/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Date 03/06/2008
Ngày hiệu lực