Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá  xuất khẩu, nhập khẩu

Date 10/09/2013
Ngày hiệu lực

Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Date 10/09/2013
Ngày hiệu lực

Thủ tục: Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức nguyên liệu vật tư, và đăng ký sản phẩm xuất khẩu

Date 10/09/2013
Ngày hiệu lực

Thông tư 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế  đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Date 10/09/2013
Ngày hiệu lực

THÔNG TƯ 22/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

Date 10/09/2013
Ngày hiệu lực