Thông tư hướng dẫn thực hiện một số diều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị địịnh số 05/2015/NĐ-CP

Date 16/11/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Date 23/06/2015
Ngày hiệu lực 08/08/2015

Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn mức lương cơ sở cán bộ công chức viên chức

Date 12/05/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2017

Nghị định 153/2016/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp 

Date 14/11/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Date 12/01/2015
Ngày hiệu lực 01/03/2015