Tự học kế toán thuế buổi 2 - Hóa đơn chứng từ

HÓA ĐƠN – CHỨNG TỪ

 • Văn bản pháp luật liên quan:

 • Thông tư: TT153/2010/TT-BTC; TT64/2013/TT-BTC thay thế TT153/2010/TT-BTC;

 •  TT10/2014/TT-BTC quy định xử phạt hành vi liên quan đến hóa đơn

 • Nghị định: NĐ 51/2010/NĐ-CP; NĐ 109/2013/NĐ-CP

 • Công văn: Công văn 7257/BTC- TCT; Công văn 5374/CT- AC ngày 13/8/1013; Công văn 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013.

 • Thông tư 39/2014 được áp dụng vào ngày 1/6/14

 • TT26/2015

 • TT số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi TT39 và TT26

 1. CÁC LOẠI HÓA ĐƠN

 • Hóa đơn GTGT : áp dụng cho DN kê khai theo phương pháp khấu trừ

 • Hóa đơn bán hàng : áp dụng cho DN kê khai theo phương pháp trực tiếp

 • Hóa đơn đặc thù : tem, vé, thẻ

 • Phiếu thu kiêm cước vận chuyển

 1. CÁC HÌNH THỨC HÓA ĐƠN

 • Hóa đơn tự in

+ Đối tượng :

DN  kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

DN phải có máy móc để tự in hóa đơn

 • Hóa đơn đặt in : giống đối tượng của hóa đơn tự in

 • Hóa đơn điện tử : được lập và nhận theo luật giao dịch điện tử. Đối tượng cũng là DN kê khai theo pp khấu trừ

 • Hóa đơn mua của cơ quan thuế

+ Đối tượng :

 Hộ KD cá thể

DN kê khai theo pp trực tiếp trên doanh thu;

 DN bị vi phạm về thuế, có rủi ro cao về thuế

 1. LẦN ĐẦU SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

 • DN mới thành lập => Kê khai theo phương pháp trực tiếp => sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế => làm đơn để mua

 • Nếu muốn dung hđ đặt in/tự in/ điện tử => chuyển kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ => Nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT vào kỳ kê khai đầu tiên

 • Làm đơn xin sử dụng hóa đơn đặt in/ tự in/ điện tử ( theo mẫu) => TG 2 ngày

 • Nhận thông báo của cơ quan thuế về việc đồng ý cho DN sử dụng hđ theo yêu cầu

 • Nếu sử dụng HĐ  đặt in => mang thông báo của cơ quan thuế đến nhà in đặt in => TG : 3-5 ngày

 • Ngày lấy hóa đơn => yêu cầu phải kiểm tra hóa đơn xem có đầy đủ hay không => lưu ý : nếu không kiểm tra mà để mất hóa đơn thì bị xử phạt 4-8 triệu/ tờ hóa đơn

 • Có hóa đơn => làm THỦ TỤC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HĐ => nếu không bị xử phạt 12 triệu/ tờ hóa đơn

HỒ SƠ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HĐ như sau :

 • Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC (làm trên HTKK mới nhất)

 • Hóa đơn mẫu: 2 bản, cơ quan thuế xác nhận và mang về doanh nghiệp một bản,

 • Hợp đồng đặt in (bản photo – nếu có)

Lưu ý :

Sau 2 ngày kể từ ngày làm thong báo, DN mới được sử dụng HĐ

 Lần đầu phải nộp bản cứng, những lần sau nộp qua mạng. Nếu không có thay đổi về nội dung, hình thức của hđ thì chỉ phải nộp thong báo phát hành HĐ

 1. THAY ĐỔI THÔNG TIN HÓA ĐƠN

 1. Không làm thay đổi chi cục thuế quản lý

Làm lại đăng ký kinh doanh. Liên quan đến hóa đơn, có 2 cách xử lý

 • Cách 1 : Sử dụng hóa đơn cũ

Hồ sơ thong báo cho cơ quan thuế, bao gồm :

 • Thông báo điều chỉnh mẫu 3.13 PL3; thong tin thay đổi mới được đóng bên cạnh thong tin cũ trên tờ hóa đơn ( gửi qua mạng)

 • Phô tô hóa đơn bắt đầu thay đổi, sau đó đó ng dấu thông tin mới vào bên phải thong tin cũ

 • Phô tô thông báo phát hành hóa đơn của những tờ hóa đơn thay đổi

Lưu ý : Sau 2 ngày kể từ ngày  gửi hồ sơ DN mới được sử dụng hóa đơn.

 • Cách 2 : Sử dụng hóa đơn mới

DN mang tờ thong báo của cqt đến nhà in đặt in quyển hóa đơn khác. Sau khi có hóa đơn thì tiến hành làm thong báo phát hành hóa đơn . Hồ sơ bao gồm

 • Thông báo hủy hóa đơn cũ  theo mẫu TB03/AC

 • Thông báo phát hành hóa đơn mới TB01/AC

 • Mẫu hóa đơn

 • Hợp đồng đặt in

 1. Thay đổi chi cục thuế quản lý

 • Nộp mẫu 08/MST v/v thay đổi địa chỉ kinh doanh lên cơ quan thuế => nhận phiếu hẹn trả kết quả sau 1 tuần

 • Trong vòng 1 tuần lên gặp cán bộ thuế =>chốt thuế=> nộp hết tờ khai, tiền thuế còn thiếu

 • Nhận thong báo của cơ quan thuế vv không nợ đọng thuế

 • Mang thong báo lên sở kế hoạch => làm thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi xong đăng ký kinh doanh, liên quan đến hóa đơn, DN cũng lựa chọn 2 phương án giống như trên.

 

HƯỚNG DẪN VIẾT HÓA ĐƠN

1.Nguyên tắc lập hóa đơn.

 • Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập HĐ GTGT không phân biệt hình thức đã thanh toán hay chưa.

 • Nội dung ghi trên hóa đơn: Không được tẩy xóa, sửa chữa cùng màu mực, nội dung phải đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Hóa đơn được lập 1 lần thành nhiều liên, nội dung trên các liên phải giống nhau.

 • Hóa đơn được lập từ số nhỏ nhất và liên tục theo ngày

 • Trường hợp thực tế: Nhiếu doanh nghiệp không viết liên tục mà bỏ trống lại một vào hóa đơn, lý do: Cân đối kho thực tế và sổ sách, xuất kho cho khách hàng trong trường hợp khách hàng quên không lấy hóa đơn.

2: Hướng dẫn một số trường hợp viết hóa đơn, chứng từ (thường gặp trong thực tế)

2.1: Trường hợp bán hàng không chịu thuế GTGT.

Khi viết hóa đơn, chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi gạch bỏ.

2.2 Đối với hàng hóa giảm giá, chiết khấu thương mại.

 • Phân biệt:

 • Giảm giá: Thực hiện theo chương trình hoặc giảm giá những sản phẩm bị lỗi mốt,kém chất lượng, hàng tồn kho lâu ngày.

 • Chiết khấu: Do khách hàng mua nhiều số lượng (CKTM), hoặc thanh toán trước hạn (CKTT).

Trường hợp giảm giá, CKTM giá viết trên hóa đơn được thể hiện là giá đã giảm, đã chiết khấu .Dòng cuối cùng ghi CKTM bao nhiêu %, nhưng không ghi tiền.

 • Trường hợp giảm giá, CKTM căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa thì số tiền giảm giá, CK được tính tính điều chỉnh trên lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

2.3 Trường hợp mua hàng bị trả lại.

 • Trường hợp đổi hàng: Không phải viết hóa đơn, chỉ mang hàng đổi hàng theo hợp đồng → xác định sai xót bên nào thì bên đó chịu chi phí vận chuyển.

 • Trường trả lại hàng

 1. Đối với người mua là hàng doanh nghiệp và xuất được hóa đơn thì người mua sẽ viết 1 hóa đơn trả lại phần hoặc toàn bộ hàng đã mua . Dòng cuối cùng ghi hàng trả lại theo hóa đơn.., ký hiệu… ngày…). Đồng thời lập biên bản trả lại hàng, trên biên bản ghi rõ lý do trả lại. Số lượng, đơn giá, TT trả lại.

 2. Trường hợp người mua không thể xuất được hóa đơn thì hai bên sẽ lập một biên bản trả lại hàng, giá  trị trước thuế, tiền thuế, lý do trả lại hàng và bên bán thu lại hóa đơn đã viết.

Hạch toán:       Nợ TK 5212

              ;           Nợ TK 3331

              ;             & nbsp;         Có TK 131

3. Xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

 • Trường hợp chưa giao cho người mua => gạch chéo

 • Trường hợp đã giao cho người mua, chưa kê khai thuế => phải lập biên bản thu hồi hóa đơn, trên biên bản ghi rõ số hóa đơn hủy, ngày lập, người mua, người bán, lý do hủy. Biên bản phải được hai bên đóng dấu xác nhận. Sau khi thu hồi hóa đơn hủy, người bán gạch chéo các liên và xuất lại hóa đơn theo quy định.

 • Trường hợp đã kê khai lên thuế thì người mua và người bán phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng (giảm) số lượng hàng hóa, đơn giá, thành tiền,… cho hóa đơn số…, ký hiệu…Số tiền trên hóa đơn không được ghi âm. Hóa đơn phải kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định

4. Xử lý, mất, cháy, hỏng hóa đơn

 • Làm thông báo mất, cháy, hỏng theo mẫu 3.8 PL3 TT 39/2014 chậm nhất không quá 5 ngày kể tù ngày mất.

 • Nếu người mua làm mất hóa đơn thì làm công văn như mẫu trên, đồng thời hai bên phải lập biên bản xác nhận hóa đơn đã mất và sao chụp lại liên 1 của hóa đơn, tờ khai và bảng kê của tháng bị mất và phải có chữ ký và đó ng dấu của người bán, người mua.

 1. Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn bất hợp pháp

 • Vào web : tracuuhoadon.gdt.gov.vn
   

 

              ;        Sau đó nhập các thông tin hóa đơn của công ty vào các ô có dấu (*)

 

 

>> Bài học tiếp theo: Buổi 3 - Thuế giá trị gia tăng