Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Date 07/10/2015
Ngày hiệu lực 25/11/2015

Nghị định 95/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội

Date 22/08/2013
Ngày hiệu lực 10/10/2013

Nghị định 98/2007/NĐ-CP xử lý vi phạm pháp luật về thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Date 07/06/2007
Ngày hiệu lực 01/07/2007

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Date 20/06/2012
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Công văn 2745/TCT-PC 2014 xử phạt vi phạm hành chính thuế

Date 21/07/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng 

Date 12/08/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Nghị định 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành quyết định lĩnh vực 

Date 15/10/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Thông tư 31/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính quản lý giá phí lệ phí hóa đơn

Date 07/03/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn

Date 17/01/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Thông tư 186/2013/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính phí lệ phí

Date 05/12/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Nghị định 105/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính kế toán kiểm toán độc lập

Date 16/09/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế

Date 15/11/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Nghị định 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành thuế

Date 16/10/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí hóa đơn

Date 24/09/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013

Nghị định 13/2009/NĐ-CP xử lý vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 

Date 13/02/2009
Ngày hiệu lực 01/07/2013