học kế toán online miễn phí

Buổi 1: Hướng dẫn lên báo cáo tài chính bằng phần mềm kế toán Misa

Buổi 2: Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ doanh nghiệp thương mại

Buổi 3: Nhập hóa đơn mua hàng hóa

Buổi 4: Nhập hóa đơn mua công cụ dụng cụ Chi phí trả trước

Buổi 5: Nhập hóa đơn mua tài sản cố định

Buổi 6: Nhập hóa đơn chi phí trong kỳ

Buổi 7: Nhập hóa đơn bán hàng

Buổi 8: Nhập chứng từ nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước

Buổi 9: Hướng dẫn làm bảng lương, bảng chấm công

Buổi 10: Chuẩn bị lên báo cáo tài chính, Các bút toán cuối kỳ

Buổi 11: Cách kiểm tra báo cáo tài chính

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân

Nguyên lý kế toán buổi 1 – đối tượng kế toán.

Buổi 2 – Định khoản và chữa bài tập định khoản