Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

3,000,000

Khóa học giúp người học biết cách đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và áp dụng đọc hiểu kiểm tra cho chính doanh nghiệp mình

Thời lượng học: 3