Chi phí mua hàng không có hóa đơn GTGT thì xử lý thế nào ?

Rate this post

Chi phí mua hàng của người dân, chi phí thuê nhân công ngoài, chi phí vận chuyển thuê cá nhân, chi phí thuê nhà của cá nhân, chi phí thuê xe cá nhân …không có hóa đơn đầu vào. Kế toán Vina xin hướng dẫn cách xử lý chi phí không có hóa đơn đầu vào đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Lưu ýCác bạn phải phân biệt được các loại hợp đồng như sau:

– Mua hàng hóa của người dân tự sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.

– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân Kinh doanh và Không kinh doanh

– Thuê cá nhân lao động thời vụ, hợp đồng giao khoán.

———————————————————————-

Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT

BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

  – Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh

trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ.

Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc

tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

————————————————————————————

Theo Công văn 2355/TCT-DNNCN ngày 10/6/2019 của Tổng cục thuế– Trường hợp Công ty TNHH Manabox Việt Nam – TP Hà Nội (Công ty) ký hợp đồng lao động với cá nhân:

-> Thì Công ty thực hiện các quy định về khấu trừ Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực hiện quyết toán Thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân theo quy định, không

phân biệt cá nhân là chủ hộ kinh doanh hay không phải là chủ hộ kinh doanh.

– Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân đáp ứng tác điều kiện là thương nhân như: có đăng ký kinh doanh cùng ngành nghề hoặc có đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh

cùng ngành nghề với hợp đồng dịch vụ:
-> Thì Công ty không khấu trừ thuế TNCN mà cá nhân (hộ kinh doanh) phải cấp hóa đơn (nếu thuộc diện được sử dụng hóa đơn) hoặc lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không

có hóa đơn mẫu số 01/TNDN (nếu không thuộc diện được sử dụng hóa đơn).

– Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân khác với trường hợp nêu trên:

-> thì Công ty thực hiện khấu trừ theo quy định về tiền lương, tiền công theo thuế suất 10% trước khi trả cho cá nhân.

-> Đề nghị Công ty căn cứ hợp đồng thực tế ký với cá nhân và liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn đúng theo quy định nêu trên.

——————————————————————————

Như vậy:

1, Nếu:

– Mua hàng hóa của người dân tự sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra.

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

=> Thì phải lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

2, Nếu Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

=> Thì yêu cầu cá nhân liên hệ với Chi cục Thuế nơi cư trú để hướng dẫn lập hóa đơn lẻ giao cho Công ty và kê khai nộp thuế theo quy định.

3, Nếu thuê cá nhân dạng: Hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng giao khoán.

=> Thì phải khấu trừ thuế TNCN.

—————————————————————————————————

Cách xử lý từng trường hợp như sau:

I. Nếu DN mua hàng hoá, dịch vụ, tài sản của:

– Mua hàng hóa của người dân tự sản xuất, đánh bắt, khai thác…

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân KHÔNG kinh doanh.

– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ, Cá nhân KINH DOANH có mức doanh thu < 100 triệu /năm

=> Cách xử lý để đưa vào chi phí hợp lý, DN cần chuẩn bị:

– Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ.– Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được (Vì không có hóa đơn).

– Biên bản bàn giao hàng hóa.

– Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

 Bảng kê 01/TNDN các bạn lập theo quy định bên trên nhé và lập khi mua hàng (khi bàn giao hàng hóa).

“Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP truyền thông VMG phát sinh hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra thì Công ty lập Bảng kê (theo

mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm theo chứng từ thanh toán để hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với giá trị mua hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên.”

(Công văn số 37303/CT-TTHT ngày 4/6/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội)
————————————————————————————–
Ví dụ 1:
– DN bạn đi mua hàng nông sản, thủy sản của Người dân tự sản xuất, đánh bắt
-> Không phân biệt doanh thu trên hay dưới 100 triệu/năm
=> Các bạn chỉ cần làm 1 bộ hồ như trên là được đưa vào chi phí.
—————————————————————————————-

Ví dụ 2:
– DN bạn đi mua xe ô tô đã sử dụng của cá nhân:(Thuộc trường hợp mua tài sản của cá nhân không kinh doanh (theo Thông tư 96 nêu trên))

– Vì cá nhân bán tài sản đã qua sử dụng (không kinh doanh) thì không phải khai, nộp thuế, nên cơ quan thuế không cấp hóa đơn (Không có hóa đơn).

-> DN cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ như trên: Hợp đồng mua bán, biên bản bàn giao, chứng từ thanh toán, Bảng kê 01/TNDN.

Quan trọng nhất: Là DN phải làm thủ tục sang tên đổi chủ nhé!

– Sau khi đã nộp thuế trước bạ và Ô tô mang tên DN thì DN được trích khấu hao bình thường.

Chi tiết về thủ tục và cách trích khấu hao xem tại đây:

Ví dụ 3:
– DN bạn đi mua văn phòng phẩm của hộ cá nhân kinh doanh:

– Nếu: Thuộc trường hợp mua hàng hóa của hộ cá nhân kinh doanh có mức doanh thu < 100tr/năm:-> Thì các bạn cần chuẩn bị hồ sơ như trên: Hợp đồng, chứng từ thanh toán, biên bản bàn giao hàng hóa, Bảng kê 01/TNDN.

– Nếu hộ cá nhân kinh doanh đó có mức doanh thu từ 100 triệu/năm trở lên:

-> Thì yêu cầu hộ, cá nhân kinh doanh đó lên Chi cục thuế để mua hóa đơn bán lẻ cấp cho DN (Chi tiết xem phần II bên dưới nhé)

 ———————————————————————
II. Nếu mua hàng hóa, dịch vụ của :
– Cá nhân, hộ KINH DOANH có mức doanh thu từ 100 triệu /năm trờ lên:

-> Thì yêu cầu Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đó phải liên hệ với Chi cục thuế nơi cư trú để kê khai, nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN -> Và Cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn bán hàng để

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh giao cho DN.

=> Cách xử lý để đưa vào chi phí hợp lý, DN cần chuẩn bị:

– Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ …– Chứng từ thanh toán (Nếu trên 20tr phải chuyển khỏa, vì có hóa đơn)

– Hóa đơn bán hàng (Mua của chi cục thuế)

– Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ, ….

———————————————————————————————
Ví dụ 4: Cùng theo Ví dụ 3 bên trên:
– DN bạn đi mua văn phòng phẩm của hộ, cá nhân kinh doanh mà có Doanh thu từ 100tr/năm trở lên:
-> Thì phải có hóa đơn bán hàng (+) 1 bộ hồ sơ như trên để được đưa vào chi phí.
——————————————————————————————

III. Nếu thuê cá nhân làm dịch vụ (Hợp đồng thời vụ, giao khoán):Như: Thuê cá nhân, tổ đội xây dựng, thuê tổ đội lắp đặt, thuê cá nhân vận chuyển …

Ví dụ: Chi phí thuê lao động ngoài lắp đặt kèm vật tư để thực hiện dịch vụ thì:

1, Nếu Công ty ký Hợp đồng dịch vụ giao khoán lắp đặt kèm vật tư với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

-> Thì Công ty đề nghị cá nhân liên hệ với Chi cục Thuế nơi cư trú để xem xét hướng dẫn lập hóa đơn lẻ giao cho Công ty và kê khai nộp thuế.

2, Nếu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thuộc trường hợp không được bán hóa đơn:

-> Thì để hạch toán chi phí tính thuế TNDN, Công ty thực hiện lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định bên trên.

3, Nếu Công ty ký hợp đồng với các cá nhân không kinh doanh để thi công lắp đặt
-> Thì với mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% trên thu nhập trước khi trả tiền thù lao cho cá nhân trả.
– Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho trường hợp này.
– Trường hợp Công ty ký hợp đồng kinh tế về việc thuê thiết kế cơ khí với một nhóm cá nhân, trong đó ông X là đại diện cho nhóm đứng tên ký hợp đồng, ông X là cá nhân không kinh doanh thì
với mỗi lần chi trả tiền công, tiền thù lao từ 02 triệu đồng trở lên, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% trên thu nhập trước khi chi trả tiền thù lao cho cá nhân. Cơ quan
thuế không cấp hóa đơn lẻ cho trường hợp này.
(Theo Công văn 15335/CT-TTHT ngày 05/04/2019 của Cục thuế TP Hà Nội)

Chi phí thuê cá nhân thi công lắp đặt:

Theo Công văn số 56620/CT-TTHT ngày 21/8/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

– Trường hợp cá nhân đội trưởng đại diện cho một nhóm cá nhân lao động (theo ủy quyền) ký hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống thoát nước với Công ty, nhận thu nhập từ Công ty mang tính chất tiền lương, tiền công thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 25 Thông, tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên trước khi chi trả cho các cá nhân.
-> Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ trong trường hợp này.

– Trường hợp cá nhân đội trưởng là cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt phù hợp với quy định của pháp luật, kê khai theo phương pháp khoán, không sử dụng hóa đơn, ký hợp

đồng cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt với Công ty, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán hóa đơn lẻ cho cá nhân kinh doanh theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

-> Tỷ lệ % thuế GTGT, TNCN, đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 5% và 2% theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.

Cụ thể: DN bạn thuê dịch vụ xây dựng của 1 đội nhân công (có 1 người đứng ra làm đội trưởng)

– Nếu đội trưởng là người đại diện (theo ủy quyền) thì DN khấu trừ 10% thuế TNCN (Cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn).

– Nếu đội trưởng là cá nhân kinh doanh thì Cá nhân đó phải mang hợp đồng, chứng từ thanh toán, biên bản nghiệm thu, CMT… lên cơ quan thuế để mua hóa đơn bán lẻ -> Sau đó thì đưa cho DN.

———————————————————————–

Chi phí thuê hợp đồng giao khoán nhân công:

Theo Công văn 10132/CT-TTHT ngày 16/10/2017 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh:

“Căn cứ công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/6/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài;Trường hợp của Công ty theo trình bày, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhận thầu thi công các hạng mục công trình cho khách hàng. Một số phần công việc thi công Công ty giao khoán

cho cá nhân không đăng ký kinh doanh thực hiện theo hợp đồng ký kết giao khoán nhân công (không bao thầu nguyên vật liệu và Công ty chịu thuế TNCN) thì khoản chi phí này (bao gồm số thuế TNCN Công ty nộp thay cá nhân là 10% trên giá trị hợp đồng) Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).”

Theo Công văn 2547/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 của Tổng cục thuế:

“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công.
Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.
Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.”

———————————————————————————————————

IV. Chi phí thuê nhà của cá nhân, chi phí thuê xe ô tô của cá nhân:

Theo khoản 2.5 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC– Nếu DN thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.– Nếu DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

– Nếu DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Theo Công văn 15335/CT-TTHT ngày 05/04/2019 của Cục thuế TP Hà Nội:

– Trường hợp Công ty thuê tài sản (xe ô tô) của ông Y là cá nhân không kinh doanh với số tiền trên 100 triệu đồng/ năm mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế GTGT, thuế TNCN) và Công ty nộp thuế thay cho cá nhân thì được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.
-> Công ty liên hệ với Chi cục Thuế nơi cá nhân có tài sản cho thuê để kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản theo quy định.

Công ty căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản để xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Như vậy:

1. Nếu trên hợp đồng thể hiện là bên DN chịu thuế thay:
– Nếu mức thuê < 100tr/năm thì DN cần chuẩn bị:
Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán

– Nếu mức thuê từ 100tr trở lên thì Dn cần chuẩn bị:
Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán, Chứng từ kê khai và nộp thuế thay chủ nhà

2. Nếu trên hợp đồng thể hiện là Cá nhân chịu thuế.
– Dù là trên hay dưới 100tr thì Dn chỉ cần chuẩn bị: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *