Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm kế toán Misa

Viết hóa đơn bán hàng nhiều mặt hàng

Hóa đơn bán hàng thông thường là một trong những loại hóa đơn bán hàng...

Nhập hóa đơn mua công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Khi bạn mua các công cụ dụng cụ sử dụng cho việc sản xuất kinh...

Nhập hóa đơn mua tài sản cố định

Tài sản cố định bao gồm các tài sản vật chất như đất đai, nhà cửa,...

Nhập hóa đơn mua hàng hóa

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng từ nhà cung cáp nhập kho thì cách...

Nhập số dư đầu kỳ

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản không có nhu cầu...